Trochę historii:

historia

Rok 2016 to rok jubileuszu 55.lecia działalności Poznańskiego Klubu Motorowego „Przemysław”. Klub nasz jest jednym z najdłużej działających klubów motorowych na terenie naszego kraju. Historia Klubu sięga jeszcze wcześniejszych lat; już od roku 1946 założyciele naszego Klubu zapoczątkowali działalność na niwie turystyki motorowej. Skupiali się oni wówczas w Sekcji Motorowej Klubu Sportowego „Start” działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. W sportowym nastawieniu Klubu „Start” nie było jednak miejsca na działalność turystyczną i rekreacyjną. Wobec powyższego, w strukturach tego klubu działali tylko 8 lat, do roku 1954. Jednym z „malkontentów” niezadowolonych ze sportowego nastawienia Klubu „Start” był kol. Wacław Raczkowski. Był on właścicielem warsztatu rzemieślniczego w pobliżu Starego Rynku. Od prezesa Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – kol. Ludwika Iczakowskiego dowiedział się, że przy Oddziale można utworzyć sekcję turystyki motorowej (do tej pory turystyka motorowa pozostawała w sferze projektów). Tak to za przyczyną tych dwóch osób powstała na terenie województwa poznańskiego pierwsza Sekcja Turystyki Motorowej PTK. W dniu 29 czerwca 1955 roku została powołana Oddziałowa Komisja Turystyki Motorowej pod przewodnictwem kol. Wacława Raczkowskiego. Komisja dynamicznie rozwijała swą działalność organizując turystykę motorową i na bieżąco wypracowując oraz określając formy i sposoby działania. Nadawała kierunek zapoczątkowanym poczynaniom. Oddziałowa Komisja Turystyki Motorowej działała 6 lat do dnia 29 września 1961 roku, kiedy to na zebraniu założycielskim powołano do życia Poznański Klub Motorowy „Przemysław”.

Jak działamy

Poznański Klub Motorowy „Przemysław” zgodnie ze statutem opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków. Celem działania Klubu jest rozwijanie zainteresowania turystyką i krajoznawstwem wśród zmotoryzowanych,
krzewienie umiejętności turystycznych, szerzenie kultury turystyki, szerzenie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska człowieka oraz aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury. Klub jako organizacja turystyczna propaguje i organizuje imprezy turystyki motorowej, popularyzuje wydawnictwa i prasę z zakresu turystyki. Organizuje szkolenia dla kandydatów na tytuł Przodownika Turystyki Motorowej. Ułatwia zdobywanie umiejętności ratowników drogowych. Prowadząc szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zasad nawigacji stosowane w turystyce motorowej ułatwia swoim członkom starty imprezach organizowanych przez bratnie kluby. Na początku swojej działalności Poznański Klub Motorowy „Przemysław” zrzeszał głównie posiadaczy motocykli (samochód wówczas był obiektem niedostępnym). W sztandarowej imprezie – Otwarciu Sezonu Motorowego – brało udział ponad 150 motocykli. Duże wrażenie robił zjazd tylu jednośladów na Placu Wielkopolskim, a potem przejazd kawalkadą przez Poznań. Na rajdy zjeżdżali się turyści z terenu ówczesnego województwa (Ostrów Wielkopolski, Rawicz, Środa, Leszno, Chodzież, Piła). Przyjeżdżali też koledzy z klubów Ikar, Wagabunda, Cegielski, Pomet, Alco. W miarę upływu lat zmieniały się proporcje między motocyklami a samochodami na korzyść tych ostatnich. Otwarcie Sezonu obecnie jest imprezą skromniejszą, niemniej jednak przyciąga pokaźną liczbę uczestników. W okresie swoich 55 lat Klub „Przemysław” zorganizował blisko 620 imprez motorowych. Były to imprezy o różnym zasięgu i randze – od rajdów klubowych rundy mistrzostw Polski po imprezy centralne. Członkowie Klubu uczestniczą ponadto w wielu imprezach organizowanych przez pokrewne organizacje turystyki motorowej; między innymi braliśmy udział w rajdach na terenie Polski i państw sąsiedzkich.

torun